Есүстэй хамт өдрүүд

Vimeo
YouTube

Mongolian_DVD.JPG

Есүстэй хамт 40 өдөр

Өдөр 1: Эхлэл Эхлэл 1:1 - 26:5; Исаиа 52:7-53:12
Өдөр 2: Гайхамшгаар мэндэлсэн нь Лук 1:3 - 2:18
Өдөр 3: Есүс баптисм хүртсэн нь Лук 3:1-23
Өдөр 4: Муу ёрын сүнс Есүсийг сорьсон нь Лук 4:1-13
Өдөр 5: Есүс ажлаа эхэлсэн нь Лук 4:16-31
Өдөр 6: Жинхэнэ даруу байдал Лук 18:10-14
Өдөр 7: Гайхамшгаар загасчилсан нь Лук 5:4-11
Өдөр 8: Үхсэнийг амилуулсан нь Лук 8:41-56
Өдөр 9: Арван хоёрыг сонгосон нь Лук 5:27-28, 6:12-16
Өдөр 10: Жаргал цэнгэл Лук 6:17-23
Өдөр 11: Уулан дээрх сургаал (1-р хэсэг) Лук 6:24-27
Өдөр 12: Уулан дээрх сургаал (2-р хэсэг) Лук 6:27-42
Өдөр 13: Уучлагдсан хийгээд буруутгагдсан Лук 7:36-50
Өдөр 14: Эмэгтэй дагалдагчид Лук 8:1-3
Өдөр 15: Иоханы асуултууд Лук 7:18-23
Өдөр 16: Хөрсний тухай сургаалт үлгэр Лук 8:4-15
Өдөр 17: Дэнлүүний тухай сургаалт үлгэр Лук 8:16-18
Өдөр 18: Шуурга Лук 8:22-26
Өдөр 19: Чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүн Лук 8:27-39
Өдөр 20: 5000 хүнийг нэгэн зэрэг хооллосон нь Лук 9:11-17
Өдөр 21: Есүсийн тухай жинхэнэ үнэн Лук 9:18-22
Өдөр 22: Их Эзэний заасан гуйлт Лук 11:1-4
Өдөр 23: Залбирал ба санаа зовнил Лук 11:9-13, 12:22-28
Өдөр 24: Хаанчлал ба хүмүүс Лук 13:18-19
Өдөр 25: Хаанчлалтай зөрчилдөх зүйлс Лук 12:10-16
Өдөр 26: Сайн Самари хүн Лук 10:25-37
Өдөр 27: Сохор хүн Лук 18:35-43
Өдөр 28: Закхай Лук 19:1-10
Өдөр 29: Есүсийн ялгуусан хүрэлцэн ирэлт Лук 19:28-41
Өдөр 30: Мөнгөний тухай асуудлууд Лук 19:45 - 21:4
Өдөр 31: Есүсийн эрх мэдэл Лук 20:1-26
Өдөр 32: Сүүлчийн оройн зоог Лук 22:7-23
Өдөр 33: Хаанчлалд хэн агуу байх тухай Лук 22:26-38
Өдөр 34: Урвалт  Лук 22:40-65
Өдөр 35: Түүнийг шүүсэн нь Лук 22:63-71
Өдөр 36: Цовдлогдсон нь Лук 23:25-43
Өдөр 37: Есүсийн үхэл Лук 23:44-56
Өдөр 38: Тэр үхлээс амилав! Лук 23:56 - 24:50
Өдөр 39: Урилга Лук 3:23, 5:8, 6:23
Өдөр 40: Агуу Захирамж Матай 28:18-20

Есүстэй хамт 7 хоног - Нигүүлсэл

Өдөр 1: Нигүүлсэлд хандах хариу Лук 8:41-56
Өдөр 2: Уучлал ба нигүүлсэл Лук 7:36-50
Өдөр 3: Нигүүлслийн эсрэг хууль Лук 12:32-34; 13:10-17
Өдөр 4: Нигүүлслийн үйлс Лук 10:25-37
Өдөр 5: Нигүүлслийг мөшгөх нь Лук 18:35-43
Өдөр 6: Нигүүлсийн нотолгоо Лук 19:1-10
Өдөр 7: Загалмай дээрх нигүүлсэл Лук 23:39-56

Есүстэй хамт долоо хоног-Есүстэй хамт алхах нь


Өдөр 1: Хүмүүсийг загасчлах Лук 5:4-11
Өдөр 2: Есүсийн сургаалийн дагуу амьдар Лук 6:17-27
Өдөр 3: Сайн хөрс бай Лук 8:4-15
Өдөр 4: Гуй, хай тогш Лук 11:9-13, 12:22-28
Өдөр 5: Хөршөө өөрийн адил хайрла Лук 10:25-37
Өдөр 6: Есүсийн тухай ярь Лук 23:56 - 24:50
Өдөр 7: Бүх үндэстэн рүү яв Матай 28:18-20

Есүстэй хамт найман долоо хоног: Есүс гэж хэн бэ?

Өдөр 1: Есүс бол бидний дунд буй Бурхан юм Лук 1:3-2:18, 3:1-23, 4:1-13
Өдөр 2: Есүс Бурханы замуудыг сургасан нь  Лук 6:17-42, 18:10-14
Өдөр 3: Есүст бүх эрх мэдэл бий Лук 7:36-50, 8:27-56
Өдөр 4: Есүс бол Бурханы Хүү Лук 9:18-22,28-36; 19:28-41; 18:31-34
Өдөр 5: Есүс миний төлөө зовлон эдэлсэн Лук 22:40-23:11
Өдөр 6: Есүс миний төлөө үхсэн Лук 23:26-56
Өдөр 7: Есүс үхлээс амилсан Лук 23:56-24:50; Matthew 28:18-20
Өдөр 8: Урилга Ром 3:23, 5:8, 6:23