Jesus-icon.png
Mga Araw Kasama si Hesus

Vimeo
YouTube


Paano Gamitin ang "Mga Araw Kasama si Hesus": Personal na Pagmumuni-muni
Paano Gamitin ang "Mga Araw Kasama si Hesus": Talakayan sa Grupo


40 Mga Araw Kasama si Hesus

01: Ang Pasimula  Genesis 1.1-26 Isaias 52.7-53.12
02: Ang Mahimalang Pagsilang  Lukas 3.1-23
03: Ang Bautismo ni Hesus  Lukas 4. 1-13
04: Tinukso ng Diyablo si Hesus  Lukas 4 .16-31
05: Ang Misyon ni Hesus  Lukas 4 .16-31
06: Tunay na Kapakumbabaan  Lukas 18. 10-14
07: Ang Mahimalang Pagkahuli  Lukas  5. 4-11
08: Pagbuhay sa Patay  Lukas 8. 41-56
09: Ang Pagpili sa Labingdalawa   Lukas 5.27-28, 6. 12-16
10: Banal na Kapalaran  Lukas 6. 17-23
11: Sermon sa Bundok (Unang Parte)  Lukas 6.24-27
12: Sermon sa Bundok (Ika-dalawang Parte)  Lukas 6 .27-42
13: Pinatawad at Sinaway  Lukas 7. 36-50
14: Mga Kababaihang Disipulo  Lukas 8. 1-3
15: Mga Katanungan ni Juan  Lukas 7. 18-23
16: Ang Talinghaga ng mga Lupa  Lukas 8. 4-15
17: Ang Talinghaga ng Lampara  Lukas 8. 16-18
18: Ang Bagyo  Lukas 8. 22-26
19: Inaalihan ng Demonyo  Lukas 8. 27-39
20: Magpakain ng 5000  Lukas 9. 11-17
21: Tunay na Pagkakakilanlan ni Hesus  Lukas 9. 18-22
22: Panalangin ng Panginoon  Lukas 11. 1-4
23: Panalangin at Pagkabalisa  Lukas 11. 9-13, 12.22-28
24: Mga Tao sa Kaharian ng Diyos  Lukas 13.18-19
25: Hindi Pagkakasundo sa Kaharian ng Diyos  Lukas 12. 10-16
26: Mabuting Samaritano  Lukas 10.25-37
27: Bulag na Tao  Lukas 18.35-43
28: Si Zakeo  Lukas 19. 1-10
29: Matagumpay na Pagpasok  Lukas 19.28-41
30: Salaping Usapin Lukas 19.45-21.4
31: Ang Kapangyarihan ni Hesus Lukas 20.1-26
32: Ang Huling Hapunan Lukas 22. 7-23
33: Ang Pag-uusap sa Silid sa Itaas Lukas 22.26-38
34: Ang Pagkakanulo  Lukas 22. 40-65
35: Ang Paglilitis  Lukas 22.63-71
36: Ipinako sa Krus  Lukas 23. 25-43
37: Ang Kamatayan ni Hesus  Lukas 23.44-56
38: Siya ay Nabuhay na Muli  Lukas 23.56-24
39: Ang Paanyaya  Roma 3.23.5.8.6.23
40: Ang Dakilang Utos  Mateo 28.18-20

7 Mga Araw Kasama si Hesus: Biyaya

01: Tugon ng Biyaya  Lukas 8:41-56
02: Kapatawaran at Biyaya  Lukas 7:36-50
03: Biyaya Laban sa Batas  Lukas 12:32-34;13:10-17                  
04: Mga Gawa ng Biyaya  Lukas 10:25-37
05: Pagtugis sa Biyaya  Lukas 18:35-43
06: Katibayan ng Biyaya  Lukas 19:1-10
07: Biyaya sa Krus   Lukas 23:39-56